حوزه فعالیت

حوزه های فعالیت هلدینگ شامل سرمایه گذاری، مشارکت، مدیریت طرح، مهندسی، پیمانکاری، ساخت در حوزه های عمرانی، ساختمانی، صنعتی و انرژی بوده و در این راستا می کوشد تا با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص و جدیدترین فناوریها؛ ایجاد سود و ارزش افزوده برای سهامداران خود نماید. حوزه های مورد نظر برای سرمایه گذاری عبارتند از: