آقای رضا علیدادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای محمد قاسمی صفت

عضو هیئت مدیره

آقای سهراب قناد دزفولی

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای سید محمد مهدی بهجت تبریزی

رئیس هیئت مدیره

آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی

عضو هیئت مدیره