آقای محمد کاشانی

رئیس هیئت مدیره

آقای سید محمد رضویان

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای پرویز توسلی

نایب رئیس هیئت مدیره