آقای محمد علی رضائی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای عباس قره تپه ئی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای سهراب قناد دزفولی

عضو موظف هیئت مدیره

آقای علی باغانی

عضو موظف هیئت مدیره

آقای سید حسین عرب نجفی

عضو هیئت مدیره