چشم انداز

1-رسيدن به جايگاه يکي از ده  شرکت برتر سرمايه گذاري چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارايي ها با اتکا به توانمندي هاي ملي، مديريتي و سرمايه انساني در اختيار

2- شرکتی با سرمایههای انسانی با انگیزه، خلاق، متخصص و مسئولیت پذیر ، سازمانی یادگیرنده و چابک با بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریتی و زیر ساخت های یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات