شرکت فراز باتری نوین پارسیان

شرکت فراز باتری نوین پارسیان

فراز باتری فراتر از باتری

شرکت فراز باتری جام جم در تاریخ 1397/12/29 به صورت سهامی خاص تأسیس گردیده و تحت شماره 526349 مورخ 1397/12/29 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شناسه ملی آن 14007596544 است. نام شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/23 به شرکت فرازباتری نوین پارسیان (سهامی خاص) تغییر و مراتب در تاریخ 1397/12/12 به ثبت رسیده است.مرکز اصلی شرکت در استان تهران و نشانی آن واقع در خیابان ولیعصر، روبروی نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 38 می باشد. در حال حاضر شرکت فرازباتری نوین پارسیان جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده است .

https://farazbattery.ir/

https://farazbattery.ir/

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از تولید و تهیه انواع ذخیره ساز نظیر باتری های استارتر خودرو و باتری های سیلد و ساکن و صنعتی مورد استفاده در سامانه های ارتباطی رایانه ای نیروگاهی و باتری موتورسیکلت و هر فعالیتی که نیاز به ذخیره ساز داشته باشد. تولید مواد شیمیایی و بازاریابی و تولید سرب مورد نیاز تولید باتری -واردات و صادرات مواد شیمیایی ، صنعتی ، معدنی ، محصول نیمه ساخته و دانش فنی ، ماشین آالت ، طراحی و مهندسی و ساخت واحدهای صنعتی -مشارکت در طرح ها و پروژه ها در داخل و خارج کشور- ارائه مشاوره - تجارت کالا و خدمات از مجاری قانونی کشور