آگهی دعوت تشکیل اولین مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن شرکت در تاریخ 1402/05/30

آگهی دعوت تشکیل اولین مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن شرکت در تاریخ 1402/05/30

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی عمران پارس آینده ( در شرف تاسیس ) در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 30مرداد1402در محل ساختمان شرکت برگزار می شود . از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.

 ضمنا داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرسی موظفند ، حداکثر پنج روز از انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی ، مدارک مربوطه را به نماینده هیات موسس تحویل نمایند.

 دستور جلسه :

 1- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها .

 2- بررسی و تصویب اساسنامه .

 3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره طبق اساسنامه تصویبی .

 4- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی .

 5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار  برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی .

 6- دادن ماموریت به اعضای هیات مدیره جهت ثبت تعاونی


24 مرداد 1402 - 15:07