بازدید زمستانی همکاران از پروژه مشاء

بازدید زمستانی همکاران از پروژه مشاء

بازدید همکاران واحد های اداری پشتیبانی و فنی مهندسی از پروژه مشاء

همکاران واحد های فنی مهندسی و اداری پشتیبانی روز چهارشنبه مورخ 27 دی 1402 از پروژه مشاء بازدید کردند . در این بازدید وضعیت پروژه با حضور عوامل پیمانکار بررسی شد .


30 دی 1402 - 15:15