معارفه مدیر جدید برنامه ریزی و توسعه کسب و کار

معارفه مدیر جدید برنامه ریزی و توسعه کسب و کار

معرفی مدیر جدید برنامه ریزی و توسعه کسب و کار در جلسه هیئت مدیره

در جلسه هیئت مدیره مورخه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ آقای مهندس آریا عابدی بعنوان مدیر جدید واحد برنامه ریزی و توسعه کسب و کار معرفی و حکم مدیریت توسط رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تحویل ایشان شد.


12 اردیبهشت 1403 - 17:59